Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

  • سفرهاي درماني – سلامتي (Healting tours):

در اين سفرها از علوم و طب كشورهايي نظير هند و چين كه ريشه چند هزار ساله دارند اyoga_mini.jpgستفاده ميشود. هدف و تمركز اصلي در سفر معالجه روح وروان وجسم افراد توسط پزشكان و متخصصين طب شرق وعلومي چون آيرووداAiroveda از طريق كنترل تغذيه ، خواب ، تنفس و.........ميباشد. در برخي از اين سفرها براي داشتن ماساژهاي مختلفي چون ماساژ آيرووديك ، تبتي ، ماساژ چيني از حضور متخصصين و پزشكاني در اين زمينه ميتوان بهره برد. و دربعضي  از اين سفرها مدت زماني از روز صرف مديتيشن و تمرينهاي ذهني خواهد شد.  

 

 

  • سفرهاي درماني – سلامتي (Healting tours):

در اين سفرها از علوم و طب كشورهايي نظير هند و چين كه ريشه چند هزار ساله دارند اyoga_mini.jpgستفاده ميشود. هدف و تمركز اصلي در سفر معالجه روح وروان وجسم افراد توسط پزشكان و متخصصين طب شرق وعلومي چون آيرووداAiroveda از طريق كنترل تغذيه ، خواب ، تنفس و.........ميباشد. در برخي از اين سفرها براي داشتن ماساژهاي مختلفي چون ماساژ آيرووديك ، تبتي ، ماساژ چيني از حضور متخصصين و پزشكاني در اين زمينه ميتوان بهره برد. و دربعضي  از اين سفرها مدت زماني از روز صرف مديتيشن و تمرينهاي ذهني خواهد شد.