Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

یوگا و مدیتیشن
یوگا راه و روشی عملی است برای کسب تعادل،آرامش و سلامت
انسان امروز نیاز بیشتری به یوگا احساس می کند،زیرا با احساس فاصله از خود نیاز بیشتری به بازگشت به خویشتن حس می کند و یوگا و مدیتیشن راه کارهای عملی برای رسیدن به این منظور را خارج از کلام و بحث های نظری عملا و به آسانی از کودکی تا کهنسالی در اختیار فرد قرار می دهد. شما هم برای کسب سلامت،آرامش،شناخت خویشتن و توسعه توانایی های ذهنی،جسمی و اجتماعی ناگزیر از استفاده این فنون عملی و نظری هستید و طبیعت بکر و زیبا همراه با متخصصان و اساتید با تجربه، شما را در رسیدن به این هدف یاری خواهد کرد..


alt


alt
یوگا و مدیتیشن
یوگا راه و روشی عملی است برای کسب تعادل،آرامش و سلامت
انسان امروز نیاز بیشتری به یوگا احساس می کند،زیرا با احساس فاصله از خود نیاز بیشتری به بازگشت به خویشتن حس می کند و یوگا و مدیتیشن راه کارهای عملی برای رسیدن به این منظور را خارج از کلام و بحث های نظری عملا و به آسانی از کودکی تا کهنسالی در اختیار فرد قرار می دهد. شما هم برای کسب سلامت،آرامش،شناخت خویشتن و توسعه توانایی های ذهنی،جسمی و اجتماعی ناگزیر از استفاده این فنون عملی و نظری هستید و طبیعت بکر و زیبا همراه با متخصصان و اساتید با تجربه، شما را در رسیدن به این هدف یاری خواهد کرد..


alt


alt