Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

تورهای نجوم و رصد
تورهای رصدی بخشی از طبیعت گردی می باشد که مرتبط با آسمان زیبای شب است و در مناطقی برگزار می شود که از آلودگی نوری شهرها به دور باشد. از جمله این مناطق می توان به کویرها اشاره کرد که ایران با برخورداری از دو کویر بزرگ خود ( کویر لوت و کویرمرکزی) می تواند پتانسیل بالایی در برگزاری این دسته از تورها داشته باشد. در این سفرها رصد صور فلکی و همچنین اجرام غیر ستاره ای اعماق آسمان از فعالیت های اصلی می باشد و تا اندازه ای بررسی تغییر و تحولات آسمانی به خصوص دربازه های زمانی فصلی مد نظر میباشد


alt
تورهای نجوم و رصد
تورهای رصدی بخشی از طبیعت گردی می باشد که مرتبط با آسمان زیبای شب است و در مناطقی برگزار می شود که از آلودگی نوری شهرها به دور باشد. از جمله این مناطق می توان به کویرها اشاره کرد که ایران با برخورداری از دو کویر بزرگ خود ( کویر لوت و کویرمرکزی) می تواند پتانسیل بالایی در برگزاری این دسته از تورها داشته باشد. در این سفرها رصد صور فلکی و همچنین اجرام غیر ستاره ای اعماق آسمان از فعالیت های اصلی می باشد و تا اندازه ای بررسی تغییر و تحولات آسمانی به خصوص دربازه های زمانی فصلی مد نظر میباشد


alt