Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

 

 کشور آفریقای جنوبی کشوری پهناور و دارای حیات وحش منحصر به فرد است. به دلیل وجود پارک های وحش حفاظت شده بسیاری از جانورانی که در دیگر نقاط آفریقا منقرض شده اند در آفریقای جنوبی هنوز به حیات خود ادامه می دهند . سروان پوشن، عکاس فرانسوی حیات وحش عکس هایی را از حیات وحش آفریقای جنوبی در جریان سفرش به این کشور به ارمغان آورده است. ویژگی عکس های سروان پوشن نزدیک بودن سوژه به عدسی عکاس است گویی بیننده رودررو سوژه قرار دارد.رودررو با حیات وحش آفریقای جنوبی.                       ۳۰  فروردین ۸۹٫ منبع : نتور مگزین

L00872990289 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبيتصویر یک میمون سبز ماده که کودکش را در آغوش گرفته استL00872990304 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبي

L00872990319 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبي

L00872990333 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبي.

L00872990359 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبي

L00872990371 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبي

L00872990385 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبي

L00872990399 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبيتصویر دیدنی یک ایمپالا نر که یک پرنده انگل‌خوار روی پوزه‌اش نشسته است.

L00872990413 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبياین شیر ماده که از فرط گرما بی حال شده  این فرصت را داد تا از فاصله‌ای نزدیک از او عکس بگیرند

 

 کشور آفریقای جنوبی کشوری پهناور و دارای حیات وحش منحصر به فرد است. به دلیل وجود پارک های وحش حفاظت شده بسیاری از جانورانی که در دیگر نقاط آفریقا منقرض شده اند در آفریقای جنوبی هنوز به حیات خود ادامه می دهند . سروان پوشن، عکاس فرانسوی حیات وحش عکس هایی را از حیات وحش آفریقای جنوبی در جریان سفرش به این کشور به ارمغان آورده است. ویژگی عکس های سروان پوشن نزدیک بودن سوژه به عدسی عکاس است گویی بیننده رودررو سوژه قرار دارد.رودررو با حیات وحش آفریقای جنوبی.                       ۳۰  فروردین ۸۹٫ منبع : نتور مگزین

L00872990289 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبيتصویر یک میمون سبز ماده که کودکش را در آغوش گرفته استL00872990304 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبي

L00872990319 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبي

L00872990333 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبي.

L00872990359 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبي

L00872990371 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبي

L00872990385 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبي

L00872990399 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبيتصویر دیدنی یک ایمپالا نر که یک پرنده انگل‌خوار روی پوزه‌اش نشسته است.

L00872990413 رو در رو با حيات وحش آفريقاي جنوبياین شیر ماده که از فرط گرما بی حال شده  این فرصت را داد تا از فاصله‌ای نزدیک از او عکس بگیرند