Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

 

Dilli Haat

 

alt

ورودیه جهت بازدید و خرید از این فروشگاه 10 روپیه میباشد.

ساعت کارهر روز از 10:00 صبح تا 10:30 شب باز است.

نشانی: Aurobindo Marg, opposite INA Market. New Delhi 110 023

تلفن 01126119055 :

 

 

Dilli Haat

 

alt

ورودیه جهت بازدید و خرید از این فروشگاه 10 روپیه میباشد.

ساعت کارهر روز از 10:00 صبح تا 10:30 شب باز است.

نشانی: Aurobindo Marg, opposite INA Market. New Delhi 110 023

تلفن 01126119055 :