Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

کشورنپال، مابین عرض جغرافیایی 26 و 30 درجه شمالی قرار داشته و  جز مناطق نیمه استوایی بشمار می‌رود ولی از آنجا که در این کشور ارتفاع زمین از سطح دریا از حداقل 200 متر شروع و در کوههای هیمالایا تا 8000 متر هم ادامه می‌یابد،آب و هوا نیز از آب و هوای استوایی تا بی‌نهایت سرد متغیر می‌باشد. گذشته از آن کوههای هیمالایا که از شرق تا غرب بین هندوستان و تیت کشیده شده‌اند همچون دیواری عمل نموده‌ و از عبور جریانهای هوایی شمال به جنوب به گونه‌ای جلوگیری می‌کند که آسیای مرکزی را خشک و لم‌یزرع و شبه قاره هند را گرم و مرطوب ساخته است. آب و هوای جنوب نپال شبیه به آب و هوای هندوستان می‌باشد، در حالیکه شمال نپال دارای آب و هوایی شبیه به تبت است که البته این مسئله بواسطه تأثیر قابل ملاحظه رشته‌کوهها است.
بهترین نشانگر آب و هوا و تغییرات فصلی نپال (تغییر قابل ملاحظه درجه حرارت و آب و هوا) بادهای موسمی می‌باشد. در اوایل نیمه دوم ماه مه جریان هوایی از جنوب غربی آسیا و از دریای عمان به حرکت در می‌آید که مملو از بخار آب بوده و از طریق اقیانوس اطلس وارد خلیج بنگال می‌گردد. این جریان هوا که  اشباع از بخار آب است طبق الگوی همه ساله‌ی خود به طرف شمال هندوستان و نپال گسیل شده و سپس تا کوههای هیمالایا جریان می‌یابد.بعلاوه در همین زمان فشار هوا در خلیج بنگال طبق معمول پایین است که این خود کمکی برای عبور بادهای موسمی می‌گردد. در این حال نه تنها رشته‌کوههای جنوبی نپال (سیوالیک33، مهابارات34 و هیمالایای کوچک)، بلکه هیمالایای بزرگ  که از شمال تا جنوب کشیده شده نیز نمی‌توانند از تجاوز بادهای موسمی در امان باشد. در نتیجه هوا در همه جا یعنی چه در نواحی مسطح و چه در نواحی نیمه مرتفع و کوهستانها بسیار بد است و همه روزه باران یا برف می‌بارد. با این وجود در نواحی که بیش از 4000 متر ارتفاع دارند بارندگی نسبتاً کمتر است و می‌توان مناظر زیبایی از کوههای هیمالایا را که از برفهای تازه باریده پوشیده شده‌اند مشاهده نمود. از اینرو کوههای بلند جایگاه مناسبی برای توریستها می‌باشد.
دوره‌ای که قبل از بادهای موسمی قرار دارد، پیش‌موسمی و دوره‌ی بعد از آن پس موسمی نامیده می‌شود. آب هوای بین دوره‌ی پیش موسمی که از ماه مه شروع می‌گردد ودوره پس‌موسمی که تا اکتبر ادامه می‌یابد، برای مدت دو الی سه ماه بسیار خوب است و تنها گاه و بیگاه برف می‌بارد. اما بعد از مرحله‌ی پس‌موسمی، بادهای سرد زمستانی تا ماه ژانویه به شدت می‌وزندو باعث افت درجه حرارت می‌شوند. به طور کلی در این فصل آب و هوا خشک و شرایط کاملاً برخلاف دوره‌ی بادهای موسمی است.
 

33 Sivalik
34 Mahabharat
 
کشورنپال، مابین عرض جغرافیایی 26 و 30 درجه شمالی قرار داشته و  جز مناطق نیمه استوایی بشمار می‌رود ولی از آنجا که در این کشور ارتفاع زمین از سطح دریا از حداقل 200 متر شروع و در کوههای هیمالایا تا 8000 متر هم ادامه می‌یابد،آب و هوا نیز از آب و هوای استوایی تا بی‌نهایت سرد متغیر می‌باشد. گذشته از آن کوههای هیمالایا که از شرق تا غرب بین هندوستان و تیت کشیده شده‌اند همچون دیواری عمل نموده‌ و از عبور جریانهای هوایی شمال به جنوب به گونه‌ای جلوگیری می‌کند که آسیای مرکزی را خشک و لم‌یزرع و شبه قاره هند را گرم و مرطوب ساخته است. آب و هوای جنوب نپال شبیه به آب و هوای هندوستان می‌باشد، در حالیکه شمال نپال دارای آب و هوایی شبیه به تبت است که البته این مسئله بواسطه تأثیر قابل ملاحظه رشته‌کوهها است.
بهترین نشانگر آب و هوا و تغییرات فصلی نپال (تغییر قابل ملاحظه درجه حرارت و آب و هوا) بادهای موسمی می‌باشد. در اوایل نیمه دوم ماه مه جریان هوایی از جنوب غربی آسیا و از دریای عمان به حرکت در می‌آید که مملو از بخار آب بوده و از طریق اقیانوس اطلس وارد خلیج بنگال می‌گردد. این جریان هوا که  اشباع از بخار آب است طبق الگوی همه ساله‌ی خود به طرف شمال هندوستان و نپال گسیل شده و سپس تا کوههای هیمالایا جریان می‌یابد.بعلاوه در همین زمان فشار هوا در خلیج بنگال طبق معمول پایین است که این خود کمکی برای عبور بادهای موسمی می‌گردد. در این حال نه تنها رشته‌کوههای جنوبی نپال (سیوالیک33، مهابارات34 و هیمالایای کوچک)، بلکه هیمالایای بزرگ  که از شمال تا جنوب کشیده شده نیز نمی‌توانند از تجاوز بادهای موسمی در امان باشد. در نتیجه هوا در همه جا یعنی چه در نواحی مسطح و چه در نواحی نیمه مرتفع و کوهستانها بسیار بد است و همه روزه باران یا برف می‌بارد. با این وجود در نواحی که بیش از 4000 متر ارتفاع دارند بارندگی نسبتاً کمتر است و می‌توان مناظر زیبایی از کوههای هیمالایا را که از برفهای تازه باریده پوشیده شده‌اند مشاهده نمود. از اینرو کوههای بلند جایگاه مناسبی برای توریستها می‌باشد.
دوره‌ای که قبل از بادهای موسمی قرار دارد، پیش‌موسمی و دوره‌ی بعد از آن پس موسمی نامیده می‌شود. آب هوای بین دوره‌ی پیش موسمی که از ماه مه شروع می‌گردد ودوره پس‌موسمی که تا اکتبر ادامه می‌یابد، برای مدت دو الی سه ماه بسیار خوب است و تنها گاه و بیگاه برف می‌بارد. اما بعد از مرحله‌ی پس‌موسمی، بادهای سرد زمستانی تا ماه ژانویه به شدت می‌وزندو باعث افت درجه حرارت می‌شوند. به طور کلی در این فصل آب و هوا خشک و شرایط کاملاً برخلاف دوره‌ی بادهای موسمی است.
 

33 Sivalik
34 Mahabharat