بازدید از اماکن فرهنگی - تاریخی

ايران سرزميني است وسيع و پهناور و داراي روستاهايي با قدمت تاريخي و  شگفت انگيز . روستاهايي با مردماني بسيار صميمي و زحمتكش كه هركدام از آنها از نظر آداب و رسوم ، لباس ، غذا ، زبان ، نوع معماري ابنيه فرهنگ و تمدن خاص خود را دارا مي باشند . اين سفرها شامل بـازديد از يك يا چند اثر و يا چند مكان تاريخي مي باشد .همچـنين در اين سفرها امـكان بازديد از موزه ها و يا آثار ثبت شده ملي وجود دارد.